Privacyverklaring
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
GDPR: General Data Protection Regulation

Als duikschool Yellow Diving School vzw (afgekort YDS vzw) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover kan je contact nemen met onze secretaris of mailen naar [email protected]

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door YDS vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van YDS vzw.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid en van de federatie (Nelos)
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Rijksregisternummer (vereiste van Nelos)
 • Reeds behaalde brevetten in de duiksport en bij VTS (Vlaamse Trainer School)
Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben.

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, clubkalender en uitnodigingen
 • Het verzorgen van de verzekering en het uitschrijven van brevetten (Federatie)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid en de federatie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij de persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor deze intrekking.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen als hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
YDS vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging van gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatigeverwerking:
 • Alle personen die namens YDS vzw van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruiksnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens
 • Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
 • Je kan bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • Je hebt het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een derde partij.
Via hierboven vermelde contactgegevens kun je ons dit melden.

Klachten
Mocht je klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
YDS vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 3/11/2018.